© Copyright Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

Ośmiel się być mądrym

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy

Szkoła Branżowa I Stopnia

KUCHARZ

 

U nas zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

• przygotowanie typowych potraw i napojów

• stosowanie zasad zdrowego żywienia

• prawidłowego przechowywania i magazynowania surowców i produktów spożywczych

• dokonywanie oceny organoleptycznej surowców i potraw

• organizacja stołów na różne okazje

• współpracy w zespole

Dzięki temu zyskasz możliwości zatrudnienia w:

• zakładach zbiorowego żywienia (szpitale, sanatoria)

• restauracjach, kawiarniach, barach szybkiej obsługi

• firmach cateringowych

• restauracjach hotelowych

• przedsiębiorstwach produkujących wyroby i półprodukty kulinarne

• własnej firmie świadczącej usługi małej gastronomii.

Nauka w szkole trwa 3 lata.

Absolwent szkoły będzie po zakończeniu szkoły pracownikiem firmy gastronomicznej lub przetwórczej państwowej lub prywatnej, może także prowadzić działalność gastronomiczną samodzielnie.

Po ukończeniu kształcenia będziesz umiał:

- doskonalić umiejętności zawodowe

- praktycznie wykorzystywać poznane zasady produkcji gastronomicznej

- stosować różne procesy technologiczne

- stosować maszyny i urządzenia, które są używane w różnych procesach technologicznych

- przeprowadzać obróbkę wstępną surowców

- stosować różne metody obróbki cieplnej półproduktów

- sporządzać różne potrawy

- wykonywać prace porządkowe oraz organizować różnymi metodami zmywanie naczyń

- posługiwać się podstawowym sprzętem stołowym i naczyniami

- stosować zasady nakrywania stołów na różne okazje

- stosować przepisy BHP i przeciwpożarowe

- prawidłowo gospodarować surowcami, energią i wodą

- pracować w zespole

- przygotowywać materiały informacyjne i reklamowe do ekspozycji przy prezentacji specjalistycznej

- scharakteryzować dokumentację obowiązującą w zakładzie gastronomicznym

Zdobycie takich umiejętności umożliwi absolwentowi pracę w warunkach gospodarki rynkowej. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi przekazującymi wiedzę ogólną uczeń poznaje wiedzę fachową. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie samodzielnego myślenia, dokonywanie analiz związków zachodzących między różnymi dziedzinami wiedzy i wyciąganie wniosków. Wiedza fachowa została podzielona na kilka części zawartych w poszczególnych przedmiotach nauczania:

- Podstawy żywienia człowieka

- Wyposażenie techniczne

- Organizacja pracy i BHP

- Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

- Podstawy rachunkowości gastronomicznej

- Zajęcia praktyczne

Szczegółowy zakres zagadnień zawartych w poszczególnych przedmiotach jest następujący:

Podstawy żywienia człowieka:

- znaczenie i zakres nauki o żywieniu

- składniki odżywcze i ich rola w organizmie człowieka

- gospodarka wodna organizmu

- gospodarka energetyczna organizmu

- przemiany składników pokarmowych w organizmie

- normy żywienia i wyżywienia oraz ich realizacja w praktyce

- planowanie wyżywienia różnych grup ludności

- dietetyka

- zwyczaje żywieniowe

- najnowsze osiągnięcia w dziedzinie żywności i żywienia

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem:

- mierzenie, ważenie i obsługa wag

- podstawowe wiadomości o środkach żywnościowych

- podstawowe przepisy i normy obowiązujące w gospodarce żywnościowej

- charakterystyka procesów technologicznych

- ocena towaroznawcza tłuszczów spożywczych

- ocena towaroznawcza warzyw, ziemniaków i grzybów, ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej

- ocena towaroznawcza owoców i ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej

- ocena towaroznawcza mleka i jego przetworów i ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej

- ocena towaroznawcza jaj i ich wykorzystanie w produkcji gastronomicznej technika sporządzania zup

- ocena towaroznawcza mąki i kasz i ich zastosowanie produkcji potraw

- charakterystyka deserów i ich wykorzystanie w produkcji gastronomicznej

- ocena i technologia sporządzania wyrobów ciastkarskich

- ocena towaroznawcza mięsa zwierząt rzeźnych i podrobów, zastosowanie w produkcji gastronomicznej

- potrawy półmięsne w produkcji gastronomicznej

- ocena towaroznawcza drobiu oraz zastosowanie w produkcji gastronomicznej

- ocena towaroznawcza ryb i owoców morza oraz ich wykorzystanie w produkcji gastronomicznej

- planowanie i sporządzanie zestawów posiłków codziennych i okolicznościowych

- sporządzanie typowych potraw kuchni staropolskiej, regionalnej oraz innych narodów

- charakterystyka żywienia dietetycznego

Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy:

- obowiązki załogi i kierownictwa zakładu pracy w zakresie przestrzegania przepisów

- drobnoustroje a zdrowie człowieka

- elementy wiedzy o człowieku i jego pracy

- kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i życia osobistego człowieka

- czynniki szkodliwe i choroby zawodowe

- higiena zakładu żywienia zbiorowego

- zasady BHP produkcji, przechowywania, zbytu i transportu

- zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych i pracujących pod ciśnieniem

- ochrona przeciwpożarowa

- wypadki w pracy i pierwsza pomoc

- wybrane zagadnienia prawne

Podstawy rachunkowości gastronomicznej:

- podstawowe pojęcia i zjawiska ekonomiczne

- tworzenie podmiotów gospodarczych

- środki gospodarcze przedsiębiorstwa

- organizacja działalności podmiotów gastronomicznych

- organizacja procesu gospodarczego

- wybrane zagadnienia rachunkowości

Wyposażenie techniczne:

- instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz wentylacyjne

- materiały konstrukcyjne w urządzeniach gastronomicznych

- maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej surowców

- aparatura grzejna

- aparatura chłodnicza

- maszyny do mycia naczyń

- transport wewnętrzny w zakładzie

- urządzenia do sporządzania i ekspedycji napojów

- drobny sprzęt pomocniczy

- projektowanie zakładów gastronomicznych

Podczas zajęć praktycznych zdobędziesz wiedzę w zakresie:

- Wiadomości wstępnych: zapoznania z zakładem, stanowiskami pracy i ich organizacją i przepisami BHP, higieniczno-sanitarnymi, przeciwpożarowymi i dotyczącymi obsługi maszyn i urządzeń.

- Obróbki wstępnej warzyw, owoców i grzybów

- Przygotowywania surówek: dobór warzyw i sposobów rozdrobnienia, zastosowanie surówek do różnych dań

- Obróbki cieplnej warzyw korzeniowych i ziemniaków

- Sporządzanie potraw z mleka i przetworów mlecznych: mleko jako produkt podstawowy oraz jako dodatek do potraw, napojów i wypieków, potrawy z mleka kwaśnego, serów twarogowych i podpuszczkowych

- Sporządzanie potraw z jaj

- Sporządzanie potraw z mąki: ciast zarabianych na stolnicy, zarabianych w naczyniu, ciasta naleśnikowego i ziemniaczanego

- Sporządzanie potraw z kasz: obróbka wstępna kasz i ich gotowanie

- Sporządzanie zup czystych, przecieranych kremowych i zagęszczanych

- Sporządzanie sosów gorących

- Mycie naczyń stołowych i kuchennych, segregowanie odpadków, porządkowanie pomieszczeń

- Sporządzanie potraw jarskich i półmięsnych gotowanych, smażonych, duszonych, zapiekanych

- Sporządzanie potraw z mięsa gotowanego, smażonego, duszonego, pieczonego, drobiu gotowanego, smażonego i pieczonego, duszonego i podrobów

- Sporządzanie potraw z ryb

- Masy mielone mięsne, drobiowe i rybne

- Sporządzanie podstawowych wypieków cukierniczych

- Sporządzanie podstawowych deserów

- Sporządzanie wyrobów garmażeryjnych z jaj, sera, jarzyn,

- Sporządzanie przekąsek ze śledzi

- Sporządzanie zakąsek z mięsa i drobiu

- Sporządzanie kanapek

- Sporządzanie wybranych potraw kuchni staropolskiej i regionalnej

- Sporządzanie wybranych potraw kuchni obcych narodów

- Sporządzanie potraw dietetycznych

- Ekspedycja potraw

- Obsługa konsumenta

- Planowanie i rozliczanie produkcji

...::: Kliknij tutaj i zapisz się do Szkoły Branżowej I Stopnia :::...

MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Nauka zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych trwa 3 lata, można ją podjąć po gimnazjum. Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskuje dyplom.

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych obsługuje ciągniki, maszyny rolnicze oraz kombajny do siewu i zbioru zbóż, zielonek, ziemniaków, buraków. Wykonuje zabiegi agrotechniczne, takie jak: orka, bronowanie, opryski, wysiewanie nawozów sztucznych. Przygotowuje do pracy i reguluje ciągniki, maszyny rolnicze i kombajny. Wykonuje orkę pługami wieloskibowymi, bronuje i włókuje glebę bronami zwykłymi lub talerzowymi. Zasila glebę nawozami pylistymi i płynnymi oraz innymi środkami. Odchwaszcza uprawy i stosuje środki owadobójcze. Zbiera rośliny okopowe oraz zboża. Prowadzi omłoty zbóż. Ustala przyczyny powstawania usterek w maszynach rolniczych i kombajnach oraz dokonuje drobnych napraw w warunkach polowych.

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych to typowy zawód dla chłopców. Jeśli lubisz jazdę ciągnikiem i wykonywanie prac polowych z użyciem maszyn oraz interesujesz się mechanizacją rolnictwa, ta szkoła jest dla Ciebie. Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi oraz w dużych gospodarstw rolnych, które potrzebują i będą potrzebować wykwalifikowanych pracowników do obsługi coraz bardziej skomplikowanych maszyn ( w Polsce i całej Unii Europejskiej).

W TRAKCIE NAUKI UZYSKUJESZ:

• Prawo jazdy kat. B, T,

• Uprawnienia do kierowania i pracy kombajnem zbożowym,

• Umiejętność spawania gazowego i elektrycznego, obróbki ręcznej i mechanicznej,

• Praktykę w użytkowaniu nowoczesnych ciągników rolniczych i maszyn

• Umiejętność wykorzystywania nowoczesnych maszyn rolniczych

JEDNOCZEŚNIE POZNASZ SPOSOBY:

• Projektowania procesów technologicznych w gospodarstwie rolnym,

• Przekształcenia gospodarstw w procesie integracji europejskiej,

• Pozyskiwania dopłat i dotacji.

Nasi uczniowie odbywają praktyki we wzorcowych gospodarstwach rolnych w Polsce a także za granicą, m.in. w Wielkiej Brytanii.

...::: Kliknij tutaj i zapisz się do Szkoły Branżowej I Stopnia :::...