Ośmiel się być mądrym

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Materiały do nauki zdalnej

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej informujemy, że

od soboty 24 października 2020

uczniowie i słuchacze KKZ rozpoczynają zdalny tryb nauki a zajęcia stacjonarne zostają zawieszone do odwołania.

Szkoła Branżowa I Stopnia

KUCHARZ

 

U nas zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

• przygotowanie typowych potraw i napojów

• stosowanie zasad zdrowego żywienia

• prawidłowego przechowywania i magazynowania surowców i produktów spożywczych

• dokonywanie oceny organoleptycznej surowców i potraw

• organizacja stołów na różne okazje

• współpracy w zespole

Dzięki temu zyskasz możliwości zatrudnienia w:

• zakładach zbiorowego żywienia (szpitale, sanatoria)

• restauracjach, kawiarniach, barach szybkiej obsługi

• firmach cateringowych

• restauracjach hotelowych

• przedsiębiorstwach produkujących wyrobyi półprodukty kulinarne

• własnej firmie świadczącej usługi małej gastronomii.

Nauka w szkole trwa 3 lata.

Absolwent szkoły będzie po zakończeniu szkoły pracownikiem firmy gastronomicznej lub przetwórczej państwowej lub prywatnej, może także prowadzić działalność gastronomiczną samodzielnie.

Uczeń powinien umieć po ukończeniu kształcenia:

-> doskonalić umiejętności zawodowe

-> praktycznie wykorzystywać poznane zasady produkcji gastronomicznej

-> stosować różne procesy technologiczne

-> stosować maszyny i urządzenia, które są używane w różnych procesach technologicznych

-> przeprowadzać obróbkę wstępną surowców

-> stosować różne metody obróbki cieplnej półproduktów

-> sporządzać różne potrawy

-> wykonywać prace porządkowe oraz organizować różnymi metodami zmywanie naczyń

-> posługiwać się podstawowym sprzętem stołowym i naczyniami

-> stosować zasady nakrywania stołów na różne okazje

-> stosować przepisy BHP i przeciwpożarowe-> prawidłowo gospodarować surowcami, energią i wodą

-> pracować w zespole

-> przygotowywać materiały informacyjne i reklamowe do ekspozycji przy prezentacji specjalistycznej

-> scharakteryzować dokumentację obowiązującą w zakładzie gastronomicznym

Zdobycie takich umiejętności umożliwi absolwentowi pracę w warunkach gospodarki rynkowej. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi przekazującymi wiedzę ogólną uczeń poznaje wiedzę fachową. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie samodzielnego myślenia, dokonywanie analiz związków zachodzących między różnymi dziedzinami wiedzy i wyciąganie wniosków. Wiedza fachowa została podzielona na kilka części zawartych w poszczególnych przedmiotach nauczania:

-> Podstawy żywienia człowieka

-> Wyposażenie techniczne

-> Organizacja pracy i BHP

-> Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

-> Podstawy rachunkowości gastronomicznej

-> Zajęcia praktyczne

Szczegółowy zakres zagadnień zawartych w poszczególnych przedmiotach jest następujący:

Podstawy żywienia człowieka:

-> znaczenie i zakres nauki o żywieniu

-> składniki odżywcze i ich rola w organizmie człowieka

-> gospodarka wodna organizmu

-> gospodarka energetyczna organizmu

-> przemiany składników pokarmowych w organizmie

-> normy żywienia i wyżywienia oraz ich realizacja w praktyce

-> planowanie wyżywienia różnych grup ludności

-> dietetyka

-> zwyczaje żywieniowe

-> najnowsze osiągnięcia w dziedzinie żywności i żywienia

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem:

-> mierzenie, ważenie i obsługa wag

-> podstawowe wiadomości o środkach żywnościowych

-> podstawowe przepisy i normy obowiązujące w gospodarce żywnościowej

-> charakterystyka procesów technologicznych

-> ocena towaroznawcza tłuszczów spożywczych

-> ocena towaroznawcza warzyw, ziemniaków i grzybów, ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej

-> ocena towaroznawcza owoców i ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej

-> ocena towaroznawcza mleka i jego przetworów i ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej

-> ocena towaroznawcza jaj i ich wykorzystanie w produkcji gastronomicznej technika sporządzania zup

-> ocena towaroznawcza mąki i kasz i ich zastosowanie produkcji potraw

-> charakterystyka deserów i ich wykorzystanie w produkcji gastronomicznej

-> ocena i technologia sporządzania wyrobów ciastkarskich

-> ocena towaroznawcza mięsa zwierząt rzeźnych i podrobów, zastosowanie w produkcji gastronomicznej

-> potrawy półmięsne w produkcji gastronomicznej

-> ocena towaroznawcza drobiu oraz zastosowanie w produkcji gastronomicznej

-> ocena towaroznawcza ryb i owoców morza oraz ich wykorzystanie w produkcji gastronomicznej

-> planowanie i sporządzanie zestawów posiłków codziennych i okolicznościowych

-> sporządzanie typowych potraw kuchni staropolskiej, regionalnej oraz innych narodów

-> charakterystyka żywienia dietetycznego

Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy:

-> obowiązki załogi i kierownictwa zakładu pracy w zakresie przestrzegania przepisów

-> drobnoustroje a zdrowie człowieka

-> elementy wiedzy o człowieku i jego pracy

-> kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i życia osobistego człowieka

-> czynniki szkodliwe i choroby zawodowe

-> higiena zakładu żywienia zbiorowego

-> zasady BHP produkcji, przechowywania, zbytu i transportu

-> zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych i pracujących pod ciśnieniem

-> ochrona przeciwpożarowa

-> wypadki w pracy i pierwsza pomoc

-> wybrane zagadnienia prawne

Podstawy rachunkowości gastronomicznej:

-> podstawowe pojęcia i zjawiska ekonomiczne

-> tworzenie podmiotów gospodarczych

-> środki gospodarcze przedsiębiorstwa

-> organizacja działalności podmiotów gastronomicznych

-> organizacja procesu gospodarczego

-> wybrane zagadnienia rachunkowości

Wyposażenie techniczne:

-> instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz wentylacyjne

-> materiały konstrukcyjne w urządzeniach gastronomicznych

-> maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej surowców

-> aparatura grzejna

-> aparatura chłodnicza

-> maszyny do mycia naczyń

-> transport wewnętrzny w zakładzie

-> urządzenia do sporządzania i ekspedycji napojów

-> drobny sprzęt pomocniczy

-> projektowanie zakładów gastronomicznych

Podczas zajęć praktycznych uczeń zdobędzie wiedzę w zakresie:

-> Wiadomości wstępnych: zapoznania z zakładem, stanowiskami pracy i ich organizacją i przepisami BHP, higieniczno-sanitarnymi, przeciwpożarowymi i dotyczącymi obsługi maszyn i urządzeń.

-> Obróbki wstępnej warzyw, owoców i grzybów

-> Przygotowywania surówek: dobór warzyw i sposobów rozdrobnienia, zastosowanie surówek do różnych dań

-> Obróbki cieplnej warzyw korzeniowych i ziemniaków

-> Sporządzanie potraw z mleka i przetworów mlecznych: mleko jako produkt podstawowy oraz jako dodatek do potraw, napojów i wypieków, potrawy z mleka kwaśnego, serów twarogowych i podpuszczkowych

-> Sporządzanie potraw z jaj

-> Sporządzanie potraw z mąki: ciast zarabianych na stolnicy, zarabianych w naczyniu, ciasta naleśnikowego i ziemniaczanego

-> Sporządzanie potraw z kasz: obróbka wstępna kasz i ich gotowanie

-> Sporządzanie zup czystych, przecieranych kremowych i zagęszczanych

-> Sporządzanie sosów gorących

-> Mycie naczyń stołowych i kuchennych, segregowanie odpadków, porządkowanie pomieszczeń

-> Sporządzanie potraw jarskich i półmięsnych gotowanych, smażonych, duszonych, zapiekanych

-> Sporządzanie potraw z mięsa gotowanego, smażonego, duszonego, pieczonego, drobiu gotowanego, smażonego i pieczonego, duszonego i podrobów

-> Sporządzanie potraw z ryb

-> Masy mielone mięsne, drobiowe i rybne

-> Sporządzanie podstawowych wypieków cukierniczych

-> Sporządzanie podstawowych deserów

-> Sporządzanie wyrobów garmażeryjnych z jaj, sera, jarzyn,

-> Sporządzanie przekąsek ze śledzi

-> Sporządzanie zakąsek z mięsa i drobiu

-> Sporządzanie kanapek

-> Sporządzanie wybranych potraw kuchni staropolskiej i regionalnej

-> Sporządzanie wybranych potraw kuchni obcych narodów

-> Sporządzanie potraw dietetycznych

-> Ekspedycja potraw-> Obsługa konsumenta

-> Planowanie i rozliczanie produkcji

MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Nauka zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych trwa 3 lata, można ją podjąć po gimnazjum. Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskuje dyplom.

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych obsługuje ciągniki, maszyny rolnicze oraz kombajny do siewu i zbioru zbóż, zielonek, ziemniaków, buraków. Wykonuje zabiegi agrotechniczne, takie jak: orka, bronowanie, opryski, wysiewanie nawozów sztucznych. Przygotowuje do pracy i reguluje ciągniki, maszyny rolnicze i kombajny. Wykonuje orkę pługami wieloskibowymi, bronuje i włókuje glebę bronami zwykłymi lub talerzowymi. Zasila glebę nawozami pylistymi i płynnymi oraz innymi środkami. Odchwaszcza uprawy i stosuje środki owadobójcze. Zbiera rośliny okopowe oraz zboża. Prowadzi omłoty zbóż. Ustala przyczyny powstawania usterek w maszynach rolniczych i kombajnach oraz dokonuje drobnych napraw w warunkach polowych.

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych to typowy zawód dla chłopców. Jeśli lubisz jazdę ciągnikiem i wykonywanie prac polowych z użyciem maszyn oraz interesujesz się mechanizacją rolnictwa, ta szkoła jest dla Ciebie. Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi oraz w dużych gospodarstw rolnych, które potrzebują i będą potrzebować wykwalifikowanych pracowników do obsługi coraz bardziej skomplikowanych maszyn ( w Polsce i całej Unii Europejskiej). W TRAKCIE NAUKI UZYSKUJESZ:

• Prawo jazdy kat. B, T,

• Uprawnienia do kierowania i pracy kombajnem zbożowym,

• Umiejętność spawania gazowego i elektrycznego,obróbki ręcznej i mechanicznej,

• Praktykę w użytkowaniu nowoczesnych ciągników rolniczych i maszyn

• Umiejętność wykorzystywania nowoczesnych maszyn rolniczych

JEDNOCZEŚNIE POZNASZ SPOSOBY:

• Projektowania procesów technologicznych w gospodarstwie rolnym,

• Przekształcenia gospodarstw w procesie integracji europejskiej,

• Pozyskiwania dopłat i dotacji.

Nasi uczniowie odbywają praktyki we wzorcowych gospodarstwach rolnych w Polsce a także za granicą, m.in. w Wielkiej Brytanii.

© Copyright Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice