MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Nauka zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych trwa 3 lata, można ją podjąć po gimnazjum. Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskuje dyplom.

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych obsługuje ciągniki, maszyny rolnicze oraz kombajny do siewu i zbioru zbóż, zielonek, ziemniaków, buraków. Wykonuje zabiegi agrotechniczne, takie jak: orka, bronowanie, opryski, wysiewanie nawozów sztucznych. Przygotowuje do pracy i reguluje ciągniki, maszyny rolnicze i kombajny. Wykonuje orkę pługami wieloskibowymi, bronuje i włókuje glebę bronami zwykłymi lub talerzowymi. Zasila glebę nawozami pylistymi i płynnymi oraz innymi środkami. Odchwaszcza uprawy i stosuje środki owadobójcze. Zbiera rośliny okopowe oraz zboża. Prowadzi omłoty zbóż. Ustala przyczyny powstawania usterek w maszynach rolniczych i kombajnach oraz dokonuje drobnych napraw w warunkach polowych.

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych to typowy zawód dla chłopców. Jeśli lubisz jazdę ciągnikiem i wykonywanie prac polowych z użyciem maszyn oraz interesujesz się mechanizacją rolnictwa, ta szkoła jest dla Ciebie. Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi oraz w dużych gospodarstw rolnych, które potrzebują i będą potrzebować wykwalifikowanych pracowników do obsługi coraz bardziej skomplikowanych maszyn ( w Polsce i całej Unii Europejskiej).

W TRAKCIE NAUKI UZYSKUJESZ:

• Prawo jazdy kat. B, T,

• Uprawnienia do kierowania i pracy kombajnem zbożowym,

• Umiejętność spawania gazowego i elektrycznego, obróbki ręcznej i mechanicznej,

• Praktykę w użytkowaniu nowoczesnych ciągników rolniczych i maszyn

• Umiejętność wykorzystywania nowoczesnych maszyn rolniczych

JEDNOCZEŚNIE POZNASZ SPOSOBY:

• Projektowania procesów technologicznych w gospodarstwie rolnym,

• Przekształcenia gospodarstw w procesie integracji europejskiej,

• Pozyskiwania dopłat i dotacji.

Nasi uczniowie odbywają praktyki we wzorcowych gospodarstwach rolnych w Polsce a także za granicą, m.in. w Wielkiej Brytanii.

...::: Kliknij tutaj i zapisz się do Szkoły Branżowej I Stopnia :::...

KUCHARZ

 

U nas zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

• przygotowanie typowych potraw i napojów

• stosowanie zasad zdrowego żywienia

• prawidłowego przechowywania i magazynowania surowców i produktów spożywczych

• dokonywanie oceny organoleptycznej surowców i potraw

• organizacja stołów na różne okazje

• współpracy w zespole

Dzięki temu zyskasz możliwości zatrudnienia w:

• zakładach zbiorowego żywienia (szpitale, sanatoria)

• restauracjach, kawiarniach, barach szybkiej obsługi

• firmach cateringowych

• restauracjach hotelowych

• przedsiębiorstwach produkujących wyroby i półprodukty kulinarne

• własnej firmie świadczącej usługi małej gastronomii.

Nauka w szkole trwa 3 lata.

Absolwent szkoły będzie po zakończeniu szkoły pracownikiem firmy gastronomicznej lub przetwórczej państwowej lub prywatnej, może także prowadzić działalność gastronomiczną samodzielnie.

Po ukończeniu kształcenia będziesz umiał:

- doskonalić umiejętności zawodowe

- praktycznie wykorzystywać poznane zasady produkcji gastronomicznej

- stosować różne procesy technologiczne

- stosować maszyny i urządzenia, które są używane w różnych procesach technologicznych

- przeprowadzać obróbkę wstępną surowców

- stosować różne metody obróbki cieplnej półproduktów

- sporządzać różne potrawy

- wykonywać prace porządkowe oraz organizować różnymi metodami zmywanie naczyń

- posługiwać się podstawowym sprzętem stołowym i naczyniami

- stosować zasady nakrywania stołów na różne okazje

- stosować przepisy BHP i przeciwpożarowe

- prawidłowo gospodarować surowcami, energią i wodą

- pracować w zespole

- przygotowywać materiały informacyjne i reklamowe do ekspozycji przy prezentacji specjalistycznej

- scharakteryzować dokumentację obowiązującą w zakładzie gastronomicznym

Zdobycie takich umiejętności umożliwi absolwentowi pracę w warunkach gospodarki rynkowej. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi przekazującymi wiedzę ogólną uczeń poznaje wiedzę fachową. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie samodzielnego myślenia, dokonywanie analiz związków zachodzących między różnymi dziedzinami wiedzy i wyciąganie wniosków. Wiedza fachowa została podzielona na kilka części zawartych w poszczególnych przedmiotach nauczania:

- Podstawy żywienia człowieka

- Wyposażenie techniczne

- Organizacja pracy i BHP

- Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

- Podstawy rachunkowości gastronomicznej

- Zajęcia praktyczne

Szczegółowy zakres zagadnień zawartych w poszczególnych przedmiotach jest następujący:

Podstawy żywienia człowieka:

- znaczenie i zakres nauki o żywieniu

- składniki odżywcze i ich rola w organizmie człowieka

- gospodarka wodna organizmu

- gospodarka energetyczna organizmu

- przemiany składników pokarmowych w organizmie

- normy żywienia i wyżywienia oraz ich realizacja w praktyce

- planowanie wyżywienia różnych grup ludności

- dietetyka

- zwyczaje żywieniowe

- najnowsze osiągnięcia w dziedzinie żywności i żywienia

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem:

- mierzenie, ważenie i obsługa wag

- podstawowe wiadomości o środkach żywnościowych

- podstawowe przepisy i normy obowiązujące w gospodarce żywnościowej

- charakterystyka procesów technologicznych

- ocena towaroznawcza tłuszczów spożywczych

- ocena towaroznawcza warzyw, ziemniaków i grzybów, ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej

- ocena towaroznawcza owoców i ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej

- ocena towaroznawcza mleka i jego przetworów i ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej

- ocena towaroznawcza jaj i ich wykorzystanie w produkcji gastronomicznej technika sporządzania zup

- ocena towaroznawcza mąki i kasz i ich zastosowanie produkcji potraw

- charakterystyka deserów i ich wykorzystanie w produkcji gastronomicznej

- ocena i technologia sporządzania wyrobów ciastkarskich

- ocena towaroznawcza mięsa zwierząt rzeźnych i podrobów, zastosowanie w produkcji gastronomicznej

- potrawy półmięsne w produkcji gastronomicznej

- ocena towaroznawcza drobiu oraz zastosowanie w produkcji gastronomicznej

- ocena towaroznawcza ryb i owoców morza oraz ich wykorzystanie w produkcji gastronomicznej

- planowanie i sporządzanie zestawów posiłków codziennych i okolicznościowych

- sporządzanie typowych potraw kuchni staropolskiej, regionalnej oraz innych narodów

- charakterystyka żywienia dietetycznego

Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy:

- obowiązki załogi i kierownictwa zakładu pracy w zakresie przestrzegania przepisów

- drobnoustroje a zdrowie człowieka

- elementy wiedzy o człowieku i jego pracy

- kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i życia osobistego człowieka

- czynniki szkodliwe i choroby zawodowe

- higiena zakładu żywienia zbiorowego

- zasady BHP produkcji, przechowywania, zbytu i transportu

- zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych i pracujących pod ciśnieniem

- ochrona przeciwpożarowa

- wypadki w pracy i pierwsza pomoc

- wybrane zagadnienia prawne

Podstawy rachunkowości gastronomicznej:

- podstawowe pojęcia i zjawiska ekonomiczne

- tworzenie podmiotów gospodarczych

- środki gospodarcze przedsiębiorstwa

- organizacja działalności podmiotów gastronomicznych

- organizacja procesu gospodarczego

- wybrane zagadnienia rachunkowości

Wyposażenie techniczne:

- instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz wentylacyjne

- materiały konstrukcyjne w urządzeniach gastronomicznych

- maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej surowców

- aparatura grzejna

- aparatura chłodnicza

- maszyny do mycia naczyń

- transport wewnętrzny w zakładzie

- urządzenia do sporządzania i ekspedycji napojów

- drobny sprzęt pomocniczy

- projektowanie zakładów gastronomicznych

Podczas zajęć praktycznych zdobędziesz wiedzę w zakresie:

- Wiadomości wstępnych: zapoznania z zakładem, stanowiskami pracy i ich organizacją i przepisami BHP, higieniczno-sanitarnymi, przeciwpożarowymi i dotyczącymi obsługi maszyn i urządzeń.

- Obróbki wstępnej warzyw, owoców i grzybów

- Przygotowywania surówek: dobór warzyw i sposobów rozdrobnienia, zastosowanie surówek do różnych dań

- Obróbki cieplnej warzyw korzeniowych i ziemniaków

- Sporządzanie potraw z mleka i przetworów mlecznych: mleko jako produkt podstawowy oraz jako dodatek do potraw, napojów i wypieków, potrawy z mleka kwaśnego, serów twarogowych i podpuszczkowych

- Sporządzanie potraw z jaj

- Sporządzanie potraw z mąki: ciast zarabianych na stolnicy, zarabianych w naczyniu, ciasta naleśnikowego i ziemniaczanego

- Sporządzanie potraw z kasz: obróbka wstępna kasz i ich gotowanie

- Sporządzanie zup czystych, przecieranych kremowych i zagęszczanych

- Sporządzanie sosów gorących

- Mycie naczyń stołowych i kuchennych, segregowanie odpadków, porządkowanie pomieszczeń

- Sporządzanie potraw jarskich i półmięsnych gotowanych, smażonych, duszonych, zapiekanych

- Sporządzanie potraw z mięsa gotowanego, smażonego, duszonego, pieczonego, drobiu gotowanego, smażonego i pieczonego, duszonego i podrobów

- Sporządzanie potraw z ryb

- Masy mielone mięsne, drobiowe i rybne

- Sporządzanie podstawowych wypieków cukierniczych

- Sporządzanie podstawowych deserów

- Sporządzanie wyrobów garmażeryjnych z jaj, sera, jarzyn,

- Sporządzanie przekąsek ze śledzi

- Sporządzanie zakąsek z mięsa i drobiu

- Sporządzanie kanapek

- Sporządzanie wybranych potraw kuchni staropolskiej i regionalnej

- Sporządzanie wybranych potraw kuchni obcych narodów

- Sporządzanie potraw dietetycznych

- Ekspedycja potraw

- Obsługa konsumenta

- Planowanie i rozliczanie produkcji

...::: Kliknij tutaj i zapisz się do Szkoły Branżowej I Stopnia :::...

Szkoła Branżowa I Stopnia

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach