© Copyright Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

Ośmiel się być mądrym

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Materiały do nauki zdalnej

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej informujemy, że

od soboty 24 października 2020

uczniowie i słuchacze KKZ rozpoczynają zdalny tryb nauki a zajęcia stacjonarne zostają zawieszone do odwołania.

Technikum Architektury Krajobrazu

Architektura krajobrazu zajmuje się m.in.:  

- projektowaniem, wykonywaniem i konserwacją ogrodów,

- produkcją roślin ozdobnych,

- projektowaniem i wykonywaniem systemów nawadniania (oczka wodne, kaskady, baseny ozdobne)

- aranżacją przestrzeni i wnętrz (połączenie wody, kamieni, zieleni)

- projektowanie i wykonawstwo kompozycji kwiatowych i dekoracją wnętrz materiałem roślinnym,

- budową i urządzaniem terenów zieleni zgodnie z przygotowaną dokumentacją (kształtowanie terenu)

Absolwent naszego technikum powinien znaleźć pracę w powstających coraz częściej firmach i instytucjach zajmujących się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni. Będzie również przygotowany do podjęcia własnej działalności świadczącej usługi w tym zakresie.

 Nauka trwa 5 lat.  

W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie absolwent będzie umiał:

- charakteryzować prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty kształtowania krajobrazu,

- rozpoznawać kierunki historycznych i współczesnych rozwiązań w zakresie architektury krajobrazu,

- wykonywać i interpretować rysunki techniczne elementów architektury krajobrazu,

- odczytywać dokumentację techniczną,

- charakteryzować właściwości materiałów budowlanych i dobierać je do projektowanych elementów,

- charakteryzować podstawowe budowle architektury krajobrazu,

- klasyfikować rośliny ozdobne ze względu na właściwości biologiczne, wymagania środowiskowe i wartości użytkowe,

- oceniać jakość i walory dekoracyjne roślin ozdobnych oraz możliwości ich zastosowania w urządzaniu terenów zieleni,

- objaśniać zasady projektowania krajobrazu miejskiego, podmiejskiego i wiejskiego,

- wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,

- projektować i wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz,

- planować i wykonywać prace związane z urządzaniem, pielęgnacją i konserwacją terenów zieleni,

- obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni,

- prowadzić i obsługiwać ciągnik rolniczy w zakresie niezbędnym do zdobycia prawa jazdy kategorii T (dla chłopców),

- stosować rachunek ekonomiczny w działalności gospodarczej,

- prowadzić uproszczoną rachunkowość,

- stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej,

- dobierać i stosować specjalistyczne programy komputerowe,

- rozwiązywać problemy w twórczy sposób,

- samodzielnie podejmować decyzje,

- skutecznie komunikować się z innymi uczestnikami procesu pracy,

- kierować zespołem pracowników,

- interpretować i stosować przepisy kodeksu pracy, dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy,

- przestrzegać obowiązujących przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska,- bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

- poszukiwać miejsca pracy w gospodarce rynkowej jako samodzielny przedsiębiorca lub pracownik najemny,

- korzystać z różnych źródeł informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej oraz z doradztwa specjalistycznego.

Specyficzne wymagania kształcenia w zawodzie

1. Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu

- zainteresowanie przyrodą i ochroną środowiska,

- wyobraźnia przestrzenna,- dokładność,

- zdolności organizacyjne,

- gotowość do pracy w różnych warunkach pogodowych.

2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i kształtowaniem krajobrazu, a zwłaszcza do:

- realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej,

- projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,

- pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu,

- prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

3. Absolwenci naszej szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie w pracowniach szkolnych, warsztatach i gospodarstwie pomocniczym, oraz u pracodawców.