© Copyright Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

Ośmiel się być mądrym

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy

Technikum Architektury Krajobrazu

Technik Architektury Krajobrazu urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.

To zawód dla osób lubiących piękne i naturalne otoczenie oraz zainteresowanych przyrodą i ochroną środowiska.

Podczas nauki w 5-letnim Technikum Architektury Krajobrazu na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej uczniowie nabywają umiejętności z zakresu:

- wykonywania rysunków roboczych elementów architektury krajobrazu

- wykonywania pomiarów i obliczeń związanych z urządzeniem terenów zieleni

- rozpoznawania typów i rodzajów gleb oraz charakteryzowania ich właściwości

- rozpoznawania gatunków roślin

- przeprowadzania inwentaryzacji istniejących obiektów architektury krajobrazu

- projektowania i pielęgnacji terenów zieleni otaczającej obiekty mieszkalne, przemysłowe, sportowe i rekreacyjne

- sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych- zakładania i pielęgnacji rabat kwiatowych i bylinowych oraz trawników

- wykonywania i konserwacji elementów małej architektury ogrodowej

- wykonywania dekoracji roślinnych

- stosowania specjalistycznych programów komputerowych wspomagających projektowanie

- sporządzania dokumentacji technicznej

Przedmioty zawodowe w Technikum Architektury Krajobrazu to np. podstawy architektury krajobrazu, urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu, rośliny ozdobne, podstawy projektowania architektury krajobrazu, język angielski zawodowy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka

Nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki

W trakcie nauki uczeń zdobywa przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kategorii T (kierowanie ciągnikiem rolniczym z przyczepą /przyczepami)

Podczas trwania nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe -  8 tygodni w cyklu kształcenia

W trakcie trwania nauki uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje zawodowe:

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu  - termin egzaminu:  po klasie III

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu – termin egzaminu: po I półroczu klasy V

Absolwenci Technikum Architektury Krajobrazu mają możliwość podjęcia pracy w branży architektury krajobrazu i w ogrodnictwie. Mogą pracować w: przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu, biurach projektowych, zakładach zieleni miejskiej, szkółkach roślin ozdobnych, centrach ogrodniczych, kwiaciarniach,  a także w przedsiębiorstwach i osiedlach mieszkaniowych  przy pielęgnacji terenów zieleni. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent Technikum Architektury Krajobrazu może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

...::: Kliknij tutaj i zapisz się do Technikum Architektury Krajobrazu :::...