Ośmiel się być mądrym

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Materiały do nauki zdalnej

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej informujemy, że

od soboty 24 października 2020

uczniowie i słuchacze KKZ rozpoczynają zdalny tryb nauki a zajęcia stacjonarne zostają zawieszone do odwołania.

Technikum Architektury Krajobrazu

Architektura krajobrazu zajmuje się m.in.:  

- projektowaniem, wykonywaniem i konserwacją ogrodów,

- produkcją roślin ozdobnych,

- projektowaniem i wykonywaniem systemów nawadniania (oczka wodne, kaskady, baseny ozdobne)

- aranżacją przestrzeni i wnętrz (połączenie wody, kamieni, zieleni)

- projektowanie i wykonawstwo kompozycji kwiatowych i dekoracją wnętrz materiałem roślinnym,

- budową i urządzaniem terenów zieleni zgodnie z przygotowaną dokumentacją (kształtowanie terenu)

Absolwent naszego technikum powinien znaleźć pracę w powstających coraz częściej firmach i instytucjach zajmujących się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni. Będzie również przygotowany do podjęcia własnej działalności świadczącej usługi w tym zakresie.

 Nauka trwa 5 lat.  

W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie absolwent będzie umiał:

- charakteryzować prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty kształtowania krajobrazu,

- rozpoznawać kierunki historycznych i współczesnych rozwiązań w zakresie architektury krajobrazu,

- wykonywać i interpretować rysunki techniczne elementów architektury krajobrazu,

- odczytywać dokumentację techniczną,

- charakteryzować właściwości materiałów budowlanych i dobierać je do projektowanych elementów,

- charakteryzować podstawowe budowle architektury krajobrazu,

- klasyfikować rośliny ozdobne ze względu na właściwości biologiczne, wymagania środowiskowe i wartości użytkowe,

- oceniać jakość i walory dekoracyjne roślin ozdobnych oraz możliwości ich zastosowania w urządzaniu terenów zieleni,

- objaśniać zasady projektowania krajobrazu miejskiego, podmiejskiego i wiejskiego,

- wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,

- projektować i wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz,

- planować i wykonywać prace związane z urządzaniem, pielęgnacją i konserwacją terenów zieleni,

- obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni,

- prowadzić i obsługiwać ciągnik rolniczy w zakresie niezbędnym do zdobycia prawa jazdy kategorii T (dla chłopców),

- stosować rachunek ekonomiczny w działalności gospodarczej,

- prowadzić uproszczoną rachunkowość,

- stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej,

- dobierać i stosować specjalistyczne programy komputerowe,

- rozwiązywać problemy w twórczy sposób,

- samodzielnie podejmować decyzje,

- skutecznie komunikować się z innymi uczestnikami procesu pracy,

- kierować zespołem pracowników,

- interpretować i stosować przepisy kodeksu pracy, dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy,

- przestrzegać obowiązujących przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska,- bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

- poszukiwać miejsca pracy w gospodarce rynkowej jako samodzielny przedsiębiorca lub pracownik najemny,

- korzystać z różnych źródeł informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej oraz z doradztwa specjalistycznego.

Specyficzne wymagania kształcenia w zawodzie

1. Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu

- zainteresowanie przyrodą i ochroną środowiska,

- wyobraźnia przestrzenna,- dokładność,

- zdolności organizacyjne,

- gotowość do pracy w różnych warunkach pogodowych.

2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i kształtowaniem krajobrazu, a zwłaszcza do:

- realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej,

- projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,

- pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu,

- prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

3. Absolwenci naszej szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie w pracowniach szkolnych, warsztatach i gospodarstwie pomocniczym, oraz u pracodawców.

© Copyright Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice