Technik Architektury Krajobrazu urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.

To zawód dla osób lubiących piękne i naturalne otoczenie oraz zainteresowanych przyrodą i ochroną środowiska.

Podczas nauki w 5-letnim Technikum Architektury Krajobrazu na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej uczniowie nabywają umiejętności z zakresu:

- wykonywania rysunków roboczych elementów architektury krajobrazu

- wykonywania pomiarów i obliczeń związanych z urządzeniem terenów zieleni

- rozpoznawania typów i rodzajów gleb oraz charakteryzowania ich właściwości

- rozpoznawania gatunków roślin

- przeprowadzania inwentaryzacji istniejących obiektów architektury krajobrazu

- projektowania i pielęgnacji terenów zieleni otaczającej obiekty mieszkalne, przemysłowe, sportowe i rekreacyjne

- sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych- zakładania i pielęgnacji rabat kwiatowych i bylinowych oraz trawników

- wykonywania i konserwacji elementów małej architektury ogrodowej

- wykonywania dekoracji roślinnych

- stosowania specjalistycznych programów komputerowych wspomagających projektowanie

- sporządzania dokumentacji technicznej

Przedmioty zawodowe w Technikum Architektury Krajobrazu to np. podstawy architektury krajobrazu, urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu, rośliny ozdobne, podstawy projektowania architektury krajobrazu, język angielski zawodowy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski / geografia

Nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki

W trakcie nauki uczeń zdobywa przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kategorii T (kierowanie ciągnikiem rolniczym z przyczepą /przyczepami)

Podczas trwania nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe -  8 tygodni w cyklu kształcenia

W trakcie trwania nauki uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje zawodowe:

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu  - termin egzaminu:  po klasie III

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu – termin egzaminu: po I półroczu klasy V

Absolwenci Technikum Architektury Krajobrazu mają możliwość podjęcia pracy w branży architektury krajobrazu i w ogrodnictwie. Mogą pracować w: przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu, biurach projektowych, zakładach zieleni miejskiej, szkółkach roślin ozdobnych, centrach ogrodniczych, kwiaciarniach,  a także w przedsiębiorstwach i osiedlach mieszkaniowych  przy pielęgnacji terenów zieleni. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent Technikum Architektury Krajobrazu może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

...::: Kliknij tutaj i zapisz się do Technikum Architektury Krajobrazu :::...

Technikum Architektury Krajobrazu

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach