projektujeMY możliwości

To zawód dla osób lubiących piękne i naturalne otoczenie oraz zainteresowanych przyrodą i ochroną środowiska. Jeśli posiadasz wyobraźnię przestrzenną lub chęć twórczego działania to technikum architektury krajobrazu pomoże Ci rozwinąć własne możliwości i urzeczywistnić projekty. Architekt kształtuje otoczenie, chroni naturę i przede wszystkim jest artystą
Technik Architektury Krajobrazu urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.

Podczas nauki w 5-letnim Technikum Architektury Krajobrazu na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej uczniowie nabywają umiejętności z zakresu:
- wykonywania rysunków roboczych elementów architektury krajobrazu
- wykonywania pomiarów i obliczeń związanych z urządzeniem terenów zieleni
- rozpoznawania typów i rodzajów gleb oraz charakteryzowania ich właściwości
- rozpoznawania gatunków roślin
- przeprowadzania inwentaryzacji istniejących obiektów architektury krajobrazu
- projektowania i pielęgnacji terenów zieleni otaczającej obiekty mieszkalne, przemysłowe, sportowe i rekreacyjne
- sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych- zakładania i pielęgnacji rabat kwiatowych i bylinowych oraz trawników
- wykonywania i konserwacji elementów małej architektury ogrodowej
- wykonywania dekoracji roślinnych
- stosowania specjalistycznych programów komputerowych wspomagających projektowanie
- sporządzania dokumentacji technicznej

Przedmioty zawodowe w Technikum Architektury Krajobrazu to np. podstawy architektury krajobrazu, urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu, rośliny ozdobne, podstawy projektowania architektury krajobrazu, język angielski zawodowy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski / geografia
Nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki
W trakcie nauki uczeń zdobywa przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kategorii T (kierowanie ciągnikiem rolniczym z przyczepą /przyczepami)
Podczas trwania nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe -  8 tygodni w cyklu kształcenia

W trakcie trwania nauki uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje zawodowe:
OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu  - termin egzaminu:  po klasie III
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu – termin egzaminu: po I półroczu klasy V

Absolwenci Technikum Architektury Krajobrazu mają możliwość podjęcia pracy w branży architektury krajobrazu i w ogrodnictwie. Mogą pracować w: przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu, biurach projektowych, zakładach zieleni miejskiej, szkółkach roślin ozdobnych, centrach ogrodniczych, kwiaciarniach,  a także w przedsiębiorstwach i osiedlach mieszkaniowych  przy pielęgnacji terenów zieleni. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent Technikum Architektury Krajobrazu może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

Technikum Architektury Krajobrazu

Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach