Ośmiel się być mądrym

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Materiały do nauki zdalnej

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej informujemy, że

od soboty 24 października 2020

uczniowie i słuchacze KKZ rozpoczynają zdalny tryb nauki a zajęcia stacjonarne zostają zawieszone do odwołania.

Technikum Rolnicze

Uczniowie Technikum Rolniczego sami wybierają specjalizację.

Zestaw przykładowych przedmiotów, które mogą stanowić specjalizację to:

- rolnictwo ekologiczne

- organizacja rynku rolnego

- technologie pasz

- rynek rolny

- marketing

- podstawy agrobiznesu

O rozwoju naszego, polskiego rolnictwa decydować będą relacje między zasobami czynników wytwórczych, technologią wytwarzania, poziomem umiejętności rolników i rozwiązaniami instytucjonalnymi.

Szkoła ta wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom i kształci techników, rolników różnych specjalności. Dobre przygotowanie ogólnorolnicze i zdobycie specjalności branżowej umożliwia absolwentom łatwe przystosowanie się do warunków w każdym zakładzie pracy związanym bezpośrednio lub pośrednio z rolnictwem. W programie szkoły uwzględnia się funkcje jaką pełni kobieta i mężczyzna w gospodarstwie.

Wszyscy uzyskują przygotowanie w zakresie mechanizacji rolnictwa, mają możliwość zdobywania prawa jazdy kategorii T, uczą się prac ślusarskich, stolarskich, obsługi i naprawy sprzętu technologicznego w gospodarstwie rolnym, zdobywają umiejętności obsługi komputera. Szkoła utrzymuje szerokie kontakty z organizacjami proekologicznymi i rolnikami ekologicznymi z Niemiec, Francji, Czech a ostatnio Węgier, Bułgarii i Rumunii dzięki temu istnieje możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne.

Językiem obcym nauczanym w naszej szkole jest język rosyjski i język angielski.

Przykładowe zadania zawodowe:

• opracowywanie technologii uprawy roślin (zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie poszczególnych etapów produkcji),

• uprawa gleby, np. oranie, bronowanie,

• planowanie zaopatrzenia gospodarstwa w nasiona, nawozy i środki ochrony roślin,

• sadzenie i sianie roślin,

• pielęgnacja roślin,

• przeprowadzanie okresowej kontroli i oceny plantacji nasiennych w okresie wegetacji,

• ustalanie terminów i technologii zbioru roślin,

• przeprowadzanie zabiegów agrotechnicznych, np. nawożenie i ochrona roślin,

• organizowanie i nadzorowanie prac związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich,

• właściwe gospodarowanie paliwami i bezpieczne ich przechowywanie,

• obsługa instalacji, silników i urządzeń elektrycznych używanych w rolnictwie,

• obsługa i właściwa eksploatacja sprzętu technicznego,

• ocena stanu technicznego używanego sprzętu oraz dokonywanie drobnych napraw,• planowanie zaopatrzenia gospodarstwa w maszyny i urządzenia,

• prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej,

• sporządzanie kalkulacji ponoszonych kosztów,

• nadzorowanie czynności wykonywanych przez pracowników.

Predyspozycje:

Praca w tym zawodzie wymaga znacznego wysiłku fizycznego. Duże znaczenie ma zdrowie i ogólna dobra kondycja fizyczna. Technik rolnik często kieruje i obsługuje pojazdy i maszyny rolnicze, co wymaga sprawności narządu wzroku oraz refleksu, a także przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Osoby zatrudnione w tym zawodzie powinny posiadać zdolności organizacyjne nieodzowne przy kierowaniu i zarządzaniu w gospodarstwie oraz organizowaniu procesu produkcyjnego. Powinny również posiadać umiejętność szybkiego i trafnego podejmowania decyzji, np. ze względu na zmieniające się warunki pogodowe. Pożądaną umiejętnością jest również wytrwałość i cierpliwość, ponieważ praca w rolnictwie jest żmudna i mozolna. Wykonując prace rolnicze wskazane jest być spostrzegawczym i posiadać umiejętność prowadzenia obserwacji, np. wzrostu i rozwoju roślin, określania składu i budowy gleby. W zawodzie tym wskazane są zainteresowania techniczne, przyrodnicze, chemiczne i ekonomiczne.

© Copyright Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice