© Copyright Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

Ośmiel się być mądrym

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Materiały do nauki zdalnej

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej informujemy, że

od soboty 24 października 2020

uczniowie i słuchacze KKZ rozpoczynają zdalny tryb nauki a zajęcia stacjonarne zostają zawieszone do odwołania.

Technikum Rolnicze

Uczniowie Technikum Rolniczego sami wybierają specjalizację.

Zestaw przykładowych przedmiotów, które mogą stanowić specjalizację to:

- rolnictwo ekologiczne

- organizacja rynku rolnego

- technologie pasz

- rynek rolny

- marketing

- podstawy agrobiznesu

O rozwoju naszego, polskiego rolnictwa decydować będą relacje między zasobami czynników wytwórczych, technologią wytwarzania, poziomem umiejętności rolników i rozwiązaniami instytucjonalnymi.

Szkoła ta wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom i kształci techników, rolników różnych specjalności. Dobre przygotowanie ogólnorolnicze i zdobycie specjalności branżowej umożliwia absolwentom łatwe przystosowanie się do warunków w każdym zakładzie pracy związanym bezpośrednio lub pośrednio z rolnictwem. W programie szkoły uwzględnia się funkcje jaką pełni kobieta i mężczyzna w gospodarstwie.

Wszyscy uzyskują przygotowanie w zakresie mechanizacji rolnictwa, mają możliwość zdobywania prawa jazdy kategorii T, uczą się prac ślusarskich, stolarskich, obsługi i naprawy sprzętu technologicznego w gospodarstwie rolnym, zdobywają umiejętności obsługi komputera. Szkoła utrzymuje szerokie kontakty z organizacjami proekologicznymi i rolnikami ekologicznymi z Niemiec, Francji, Czech a ostatnio Węgier, Bułgarii i Rumunii dzięki temu istnieje możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne.

Językiem obcym nauczanym w naszej szkole jest język rosyjski i język angielski.

Przykładowe zadania zawodowe:

• opracowywanie technologii uprawy roślin (zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie poszczególnych etapów produkcji),

• uprawa gleby, np. oranie, bronowanie,

• planowanie zaopatrzenia gospodarstwa w nasiona, nawozy i środki ochrony roślin,

• sadzenie i sianie roślin,

• pielęgnacja roślin,

• przeprowadzanie okresowej kontroli i oceny plantacji nasiennych w okresie wegetacji,

• ustalanie terminów i technologii zbioru roślin,

• przeprowadzanie zabiegów agrotechnicznych, np. nawożenie i ochrona roślin,

• organizowanie i nadzorowanie prac związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich,

• właściwe gospodarowanie paliwami i bezpieczne ich przechowywanie,

• obsługa instalacji, silników i urządzeń elektrycznych używanych w rolnictwie,

• obsługa i właściwa eksploatacja sprzętu technicznego,

• ocena stanu technicznego używanego sprzętu oraz dokonywanie drobnych napraw,• planowanie zaopatrzenia gospodarstwa w maszyny i urządzenia,

• prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej,

• sporządzanie kalkulacji ponoszonych kosztów,

• nadzorowanie czynności wykonywanych przez pracowników.

Predyspozycje:

Praca w tym zawodzie wymaga znacznego wysiłku fizycznego. Duże znaczenie ma zdrowie i ogólna dobra kondycja fizyczna. Technik rolnik często kieruje i obsługuje pojazdy i maszyny rolnicze, co wymaga sprawności narządu wzroku oraz refleksu, a także przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Osoby zatrudnione w tym zawodzie powinny posiadać zdolności organizacyjne nieodzowne przy kierowaniu i zarządzaniu w gospodarstwie oraz organizowaniu procesu produkcyjnego. Powinny również posiadać umiejętność szybkiego i trafnego podejmowania decyzji, np. ze względu na zmieniające się warunki pogodowe. Pożądaną umiejętnością jest również wytrwałość i cierpliwość, ponieważ praca w rolnictwie jest żmudna i mozolna. Wykonując prace rolnicze wskazane jest być spostrzegawczym i posiadać umiejętność prowadzenia obserwacji, np. wzrostu i rozwoju roślin, określania składu i budowy gleby. W zawodzie tym wskazane są zainteresowania techniczne, przyrodnicze, chemiczne i ekonomiczne.