© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Youtube ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice

Kursy kwalifikacyjne

Projekty i staże europejskie

Nasze sukcesy

Nasi partnerzy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Technikum Rolnicze

Charakterystyka zawodu

Technik rolnik to tradycyjny, a zarazem atrakcyjny zawód dla uczniów, którzy chcą profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą oraz uzyskiwać dotacje. Daje  uprawnienia do przejęcia i prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Podczas nauki w 5-letnim Technikum  Rolniczym na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej uczniowie nabywają umiejętności z zakresu:

- wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej

- prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej

- prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich

- organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej

- podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego

Przedmioty zawodowe w Technikum Rolniczym to np. podstawy produkcji roślinnej, podstawy produkcji zwierzęcej, przepisy ruchu drogowego, organizacja przedsiębiorstwa rolniczego, język angielski zawodowy, bhp, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język angielski zawodowy, prowadzenie produkcji roślinnej, prowadzenie produkcji zwierzęcej, eksploatacja i obsługa środków technicznych w rolnictwie, organizowanie produkcji roślinnej, organizowanie produkcji zwierzęcej, zajęcia praktyczne.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka

Nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Podczas trwania nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe -  8 tygodni w cyklu kształcenia

W trakcie nauki uczeń zdobywa przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kategorii T (kierowanie ciągnikiem rolniczym z przyczepą /przyczepami).

W trakcie nauki uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje zawodowe:

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej – termin egzaminu: po klasie III

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – termin egzaminu: po I półroczu kl. V

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje uprawnienia rolnicze.

Absolwent Technikum Rolniczego jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą, instytucjach służby rolnej, może samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne oraz własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych, itp.).

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent Technikum Rolniczego może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

...::: Kliknij tutaj i zapisz się do Technikum Rolniczego :::...