zbieraMY plony

Rolnik to jeden z najstarszych i najważniejszych zawodów świata. Praca rolników jest bardzo potrzebna i ceniona przez społeczeństwo, dlatego też daje wiele satysfakcji. Wykształcenie rolnicze umożliwia prowadzenie swojego gospodarstwa rolnego, otwarcie przedsiębiorstwa agrobiznesowego czy też zajmowanie stanowiska w firmie związanej z produkcją rolną. Kariera w branży rolniczej to szansa na podjęcie ciekawych i różnorodnych zadań ze względu na szerokie możliwości wykorzystania gospodarstwa rolnego.

Podczas nauki w 5-letnim Technikum  Rolniczym na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej uczniowie nabywają umiejętności z zakresu:
- wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej
- prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
- prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich
- organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej
- podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego

Przedmioty zawodowe w Technikum Rolniczym to np. podstawy produkcji roślinnej, podstawy produkcji zwierzęcej, przepisy ruchu drogowego, organizacja przedsiębiorstwa rolniczego, język angielski zawodowy, bhp, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język angielski zawodowy, prowadzenie produkcji roślinnej, prowadzenie produkcji zwierzęcej, eksploatacja i obsługa środków technicznych w rolnictwie, organizowanie produkcji roślinnej, organizowanie produkcji zwierzęcej, zajęcia praktyczne.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  biologia / matematyka

Nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki
Podczas trwania nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe -  8 tygodni w cyklu kształcenia
W trakcie nauki uczeń zdobywa przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kategorii T (kierowanie ciągnikiem rolniczym z przyczepą /przyczepami).

W trakcie nauki uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje zawodowe:
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej – termin egzaminu: po klasie III
ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – termin egzaminu: po I półroczu kl. V
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje uprawnienia rolnicze.

Absolwent Technikum Rolniczego jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą, instytucjach służby rolnej, może samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne oraz własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych, itp.).

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent Technikum Rolniczego może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

Technikum Rolnicze

Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach