Jubileusz 100-lecia szkoły

Dzwoń po pomoc

ZSCKR Sędziejowice

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Grabskiego

w Sędziejowicach

Nasi partnerzy

Nasze sukcesy

Projekty i staże europejskie

Kursy kwalifikacyjne

08 marca 2024

Jubileusz 100-lecia naszej szkoły

Drodzy Absolwenci!
W dniach 20-21 września 2024 roku odbędzie się Jubileusz 100 – lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego
w Sędziejowicach, w ramach którego zorganizowany zostanie Zjazd oraz Bal Absolwentów. Koszty udziału w uroczystości oraz wszelkie szczegółowe informacje pojawią się wkrótce.
Śledźcie zamieszczane tutaj oraz na naszym profilu Facebook aktualności
i zapraszajcie znajomych!
Do zobaczenia!

Drodzy Absolwenci!
Z okazji Jubileuszu 100-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach odbędzie się Bal Absolwentów (21 września 2024 roku) w Domu Weselnym Grodzisko (Zborów 2B, 98-170 Widawa). Koszt udziału w uroczystości oraz link, który umożliwi zapisanie się na Bal zostanie udostępniony Państwu wkrótce.
UWAGA! Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zapewnienia bazy noclegowej w Grodzisku.

Popatrz jak wyglądał jubileusz 95-lecia szkoły...

 

 


 

Regulamin Zjazdu i Balu Absolwentów

Jubileusz 100-lecia

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

 

 

 1. Regulamin określa warunki na jakich odbywa się Zjazd Absolwentów w 100-lecie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im., Władysława Grabskiego w Sędziejowicach.
 2. Zjazd Absolwentów jest częścią obchodów Jubileuszu 100-lecia szkoły. Obchody zaplanowane są na  20-21 września 2024 roku na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach.
 3. Odbiorcami tego wydarzenia będzie społeczność szkolna i lokalna, zaproszeni goście, Absolwenci kształcący się w Szkole Rolniczej w Sędziejowicach zamieszkujący w całym kraju i za granicą.  Uczestnikiem Zjazdu może być również osoba towarzysząca absolwenta, zgłoszona podczas rejestracji, za którą została wniesiona opłata za uczestnictwo.
 4. Udział w części oficjalnej Jubileuszu w dniu 20 i 21 września 2024 roku jest płatny (wpisowe w wysokości 30,00 zł), z możliwością zakupu obiadu, którego koszt wynosi 75,00 zł.
 5. W dniu 21 września 2024 roku po oficjalnych uroczystościach związanych ze Zjazdem będzie miał miejsce bal w Domu Weselnym „Grodzisko” (Zborów 2B, 98-170 Widawa), warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego na rzecz Organizatora, w terminie podanym przez Organizatora. 
 6. Wysokość wpisowego na Bal Absolwentów wynosi: 230 zł/ osoba  (4 dania gorące).

 

Numer konta Rady Rodziców przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach: 92 9279 0007 0050 8199 2000 0010

W tytule wpłaty należy podać: Imię i Nazwisko/ Nazwisko Rodowe/ rok ukończenia szkoły/nazwa pakietu

Wpłaty należy dokonać do dnia 31.08.2024 roku.

 

 1. Istnieje możliwość zapewnienia bazy noclegowej w Grodzisku za dodatkową opłatą. Rezerwacja pokoi i płatność we własnym zakresie pod numerem tel.  665 988 486
 2. Zgłoszenia udziału w Imprezie dokonuje się poprzez rejestrację w formularzu zgłoszeniowymRejestracja uczestników Zjazdu i Balu Absolwentów w dniu 20-21 września 2024 r.
  Adres URL formularza zgłoszeniowego: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZBWA3puE9Vt4etxb0oOeIBuTw79uvioDilqqvB9K7uOrVrQ/viewform?usp=sf_link)
  oraz dokonanie wpłaty wg wybranego pakietu.

   

 3.  Warunkiem udziału w Imprezie jest wpłata na rzecz Organizatora wpisowego w wysokości  30,00 zł, co swoim zakresem obejmuje słodki poczęstunek (kawa, ciasto).

 

 Dodatkowo  uczestnicy będą mieć możliwość zakupu obiadu, koszt -  75,00 zł/ osoba

 

Nazwa pakietu

Kwota

PAKIET I

Opłata podstawowa + Obiad

PAKIET II                                   Opłata podstawowa + Obiad +  Bal Absolwentów

 

Opłata obowiązkowa (wpisowe)

  30,00 zł/ osoba

105,00 zł/ osoba

335,00 zł/ osoba

Obiad

  75,00 zł/ osoba

Bal Absolwentów

230,00 zł/ osoba

 

 

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Zjeździe Organizator zobowiązuje się do zwrotu wniesionej przez uczestnika opłaty w wysokości:
  - 100% zwrotu w wypadku rezygnacji do 31 sierpnia 2024 roku;
  - 0% zwrotu w wypadku rezygnacji po 1 września 2024 roku.
 2. Potwierdzenia udziału w Imprezie dokonuje się w dniu Imprezy w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora poprzez osobiste stawienie się do rejestracji w punkcie rejestracji mieszczącym się w namiocie przy głównym wjeździe na teren ZSCKR.
 1. Wypełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego stanowi jednoznaczną akceptację niniejszego regulaminu. 
 2. Biorąc udział w Zjeździe Absolwentów uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę, na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509), na rozpowszechnianie przez Organizatora Zjazdu jego wizerunku utrwalonego na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz wywiadach z nim przeprowadzonych. Zgoda dotyczy rozpowszechniania wizerunku uczestnika Zjazdu w celu promocji Szkoły, zamieszczania i publikowania na promocyjnych materiałach drukowanych przez Szkołę, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone w majątku lub na osobie uczestników oraz jakichkolwiek osób przebywających na terenie obiektu w trakcie imprezy, oraz  za rzeczy pozostawione lub zgubione przez uczestników Zjazdu.
 4. Uczestnicy są świadomi, że odpowiadają materialnie oraz w każdy inny sposób za w/w straty spowodowane przez siebie. 
 5. Liczba osób uczestniczących w Balu Absolwentów jest ograniczona. Zapisy trwają do 31.08.2024 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów przed 31.08.2024 roku w przypadku wcześniejszego zapełnienia się listy miejsc. 
 6. Uczestnik Zjazdu, biorąc w nim udział oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, wyraża zgodę                      na wszystkie postanowienia regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
 7. W imieniu Dyrekcji ZSCKR w Sędziejowicach – zadania związane z organizacją Balu Absolwentów realizuje wybrany zespół za pomocą adresu: zjazdabsolwentow@zsckrsedziejowice.pl 
 8. Chętni uczestnicy Zjazdu będą mieli możliwość zakupu publikacji książkowej pt. „100 lat Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach”, koszt 1 egzemplarza wynosi 70,00 zł brutto (ilość ograniczona).
 9. Uczestnicy Zjazdu będą mogli również dodatkowo nabyć okolicznościowe przedmioty, upamiętniające ten wyjątkowy jubileusz.
 10. Nad częścią oficjalną Zjazdu będzie czuwać Ochrona, której  zadaniem będzie dbanie o porządek, kulturę, jak również odpowiednią dyscyplinę na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach.
 11. Organizator może:

a) odmówić wstępu na teren ZSCKR osób, u których stwierdzono posiadanie broni, napojów alkoholowych oraz jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić wg uznania Organizatora zagrożenie  dla uczestników Zjazdu;

b) odmówić wstępu na teren ZSCKR osobom będącym w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;

c) wyprosić z terenu ZSCKR osoby zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu innych osób uczestniczących w Zjeździe lub zakłócające przebieg imprezy;

    d)  obciążyć uczestnika kosztami zniszczonego przez niego mienia na 
    terenie ZSCKR;

    e)  odmówić wejścia lub wyprosić osoby nieuprawnione;

23. Zasady kontaktu z organizatorem:

      Informacje udzielane są wyłącznie przy pomocy formularza kontaktowego,
      znajdującego się na stronie szkoły  oraz adresu e-mail podanego  w pkt. 18
      niniejszego Regulaminu. Jest to wyłączna forma kontaktu.

24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany części programu Zjazdu bez
      obowiązku uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub
      odszkodowania wobec uczestników Zjazdu.

25. Osoby chcące udzielić wsparcia finansowego lub rzeczowego na okoliczność
organizacji Jubileuszu, będą miały możliwość zaprezentowania reklamy swoich usług na telebimie w formie planszy lub ustawienia stoiska promocyjnego. Uroczystość ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego liczymy, że wspólnie stworzymy to zaszczytne przedsięwzięcie.

 

Osoby do kontaktu:

1. Dominika Dębiec;

2. Kinga Szczepanik;

3. Marcin Nitecki.

 

Załączniki:

1. Regulamin Zjazdu i Balu Absolwentów (pdf)

2. Klauzula RODO (pdf)

3. Skan podpisanego regulaminu zjazdu i balu absolwentów (pdf)


 

Elektroniczna skrzynka podawcza ZSR Sędziejowice
BiP ZSR Sędziejowice
Nasze Miasto ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Facebook ZSR Sędziejowice
Youtube ZSR Sędziejowice

© Copyright Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach